Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti BINA sport products s.r.o.


1. Úvodní ustanovení

1.1
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BINA sport products s.r.o. se sídlem v Hýskov, Pod Klukem 672, PSČ: 267 06, IČ: 04362691, DIČ: CZ04362691, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89527 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bina-store.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bina-store.eu (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Součástí obchodních podmínek jsou i informace zveřejněné na webové stránce.

1.3
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ujednání obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách.

 

2. Uživatelský účet

2.1
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a znemožnit jeho užití třetí osobou a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za důsledky porušení této povinnosti kupujícím.

2.3
Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 100 dní nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží, které má prodávající k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a jsou pouze informativní. Konečná cena zboží je uvedena v potvrzení objednávky. Vystavení zboží na webovém rozhraní je pouze výzvou k podání nabídky a za závaznou nabídku se považuje až odeslání objednávky kupujícím.

3.2
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doba dodání je pouze orientační.

3.3
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4
Objednávku odešle kupující prodávajícímu elektronicky prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky. Objednávka je akceptována předáním zboží prvnímu dopravci nebo odesláním zprávy kupujícímu o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího, dohodnou-li se strany na osobním odběru zboží. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnout před přijetím objednávky se považuje za zálohu.

3.7
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti či bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.

4.2
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3
Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.

4.4
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí li prodávající v individuálních případech jinak. V případě, že je kupujícímu prodávajícím poskytnuto více druhů slev (za registraci, klubová sleva, množstevní sleva apod.) uplatní se pouze nejvyšší z poskytnutých slev.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1
S výjimkou případů upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či o jiných případů, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, je-li v postavení spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího. K odstoupení je možné použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

BINA sport products s.r.o.

Hýskov, Pod Klukem 672, PSČ: 267 06

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto

zboží(*)

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

Jméno a příjmení

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

---------------------------------------------------------------------------------------------

5.2
V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Zboží musí být prodávajícímu vráceno v původním obalu, nepoškozené, nepoužité nebo jinak znehodnocené.

V souladu s ustanovením § 1832 občanského zákoníku odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

5.3
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Ustanovení § 1833 občanského zákoníku tím není dotčeno.


6. Přeprava a dodání zboží

6.1
Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínky přepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách.

6.2
Prodávající je povinen buďto sám anebo prostřednictvím dopravce dodat zboží na místo dodání a kupující je povinen jej na místě dodání převzít.

6.3
Nepřevezme-li kupující zboží při dodání ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené prodávajícím, kupní smlouva se od počátku ruší a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat poplatek za uskladnění a správu objednávky ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých).

6.4
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5
Při převzetí zboží jej kupující zkontroluje a všechny zjištěné vady oznámí prodávajícímu. Převzetím zboží kupující stvrzuje, že zboží zkontroloval s nejvyšší možnou mírou obezřetnosti a toto bylo dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za včasné oznámení vady ve smyslu § 2111 občanského zákoníku se považuje oznámení vady nejpozději následující pracovní den poté, co ji kupující zjistil anebo měl možnost zjistit (zpravidla při kontrole při převzetí zboží).

 

7. Práva z vadného plnění

7.1
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku).

7.2
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení.

7.3
V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vadu, náleží kupujícímu práva z vadného plnění dle ust. § 2099 občanského zákoníku.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2
Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

8.3
Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu nebo uzavírání kupních smluv. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to k marketingovým a obchodním účelům.

9.2
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě.

9.3
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci na webové stránce, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.4
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.5
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.6
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.7
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.8
Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může kupující obrátit při porušení ochrany jeho osobních údajů prodávajícím.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1
Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.3
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4
Kontaktní údaje prodávajícího: BINA sport products s.r.o. se sídlem Hýskov, Pod Klukem 672, PSČ: 267 06, identifikační číslo: 04362691.

Korespondenční a reklamační adresa: BINA sport products s.r.o., Pelhřimov, Skrýšov 71, PSČ: 393 01, store@bina-store.eu,  +420 777 250 363.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016.

Kde koupit

Sportovní kosmetika BINA je v současnosti distribuována prostřednictvím oficiálního e-shopu a obchodních partnerů České republice, v PolskuŠpanělsku.

Porovnat produkty (0)

Nevybrali jste položky k porovnání.